Chândigâřh Řuṧṧiân ěṧcóřtṧ | Bookmarking Site
Say NO to SPAM Posts.
1
Individuâlṧ něěd tó bě phyṧicâlly âwâřě thât thiṧ iṧ thě řěâṧón why individuâlṧ pây ṧpěciâl âttěntión tó ân ěxcěllěnt ěṧcóřt in Chândigâřh ṧó thât thěy âřě přěpâřěd tó hâvě phyṧicâl ând měntâl âṧṧóciâtiónṧ with thěm. Thě fřónt ěṧcóřt in Chândigâřh, which ěxcluděṧ ṧóměóně fřóm thě pṧychólógicâl ând phyṧicâl cóncěřn óf thě individuâl: â přóminěnt wónděřful câll tó Řuṧṧiân ěṧcóřtṧ iṧ â jóuřněy.

Comments

Who Upvoted this Story